Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Zadania pedagoga

Pedagog szkolny - organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Prawo oświatowe:

Obowiązującym aktem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 
Zadania terapeuty pedagogicznego zostały również dokładnie opisane w/w rozporządzeniu, warto wymienić kilka z nich:
 
1) badanie i diagnozowanie uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi            trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć terapeutycznych,
3) prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów,
4) wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i    wychowawców.