Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Technikum

 

Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
Technik inżynierii środowiska i melioracji wodnych z ukierunkowaniem na gospodarkę wodną
 
» Inżynieria środowiska jest nierozerwalnie związana z ochroną środowiska. Po wejściu do Unii Europejskiej dotacje na ten cel uaktywniły zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
» Podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, wycieczek dydaktycznych i praktyk zawodowych, uczniowie zdobywają wiedzę, która pozwoli im zostać fachowcem w tej dziedzinie.
» Jesteśmy szkołą z 70 – letnią tradycją, otoczoną zielenią, pięknie położonymi obiektami sportowymi, włącznie z boiskami wyłożonymi sztuczną murawą.
» Zajęcia prowadzimy na jedną zmianę w dobrze wyposażonych klasopracowniach.
» Oferujemy możliwość zdobycia prawa jazdy w kategoriach B i T.
» Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki.
» Dla najlepszych uczniów przewidziane jest stypendium fundowane w TMR
 
W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi:
 • charakteryzować stan środowiska przyrodnicze
 • czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno – wysokościowe
 • wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne
 • samodzielnie sporządzać proste projekty melioracyjne
 • planować i organizować pracę zaplecza technicznego budowy
 • sprawować nadzór techniczny nad powierzonym odcinkiem robót
 • samodzielnie zaprojektować i wykonać proste elementy budowlane
 • zaprojektować i wykonać lokalną sieć wodociągowo – kanalizacyjną
 • zastosować nowoczesne technologie budowlane
 • sporządzać podstawowe dokumenty związane z założeniem i działalnością małej firmy
 • obsługiwać sprzęt komputerowy
 • posługiwać się programem do kosztorysowania i do obliczeń geodezyjnych
 • kreślić i czytać rysunki techniczne
 • wykonywać pomiary geodezyjne
 • stosować nowoczesne technologie budowlane
 • samodzielnie sporządzać proste projekty
 • sprawować nadzór techniczny nad powierzonym odcinkiem robót
 • projektować i wykonywać lokalne sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
 • dyrektywy wodnej i powodziowej
 • zakładać i prowadzić działalność w małych firmach
 • Business English oraz Wirtschaftsdeutsch
 Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie:
 • komputerowe ze stałym łączem internetowym
 • budownictwa wodnego
 • geodezyjną
 • melioracji wodnych,
 • techniki sanitarnej,
 • ekologiczną,
 • klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących
 
Przygotowujemy specjalistów wysokiej klasy, którzy znają się na ochronie środowiska, wody, powietrza, ziemi, potrafią sobie poradzić z najgroźniejszymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Nasi absolwenci osiągają specjalizację w zakresie inżynierii środowiska, melioracji, budownictwa wodnego i specjalistycznego oraz techniki sanitarnej.
Corocznie uczniowie naszej szkoły są finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej z zakresu Inżynierii Środowiska i otrzymują indeksy wyższych uczelni.
Kształcimy fachowców na stanowiska średniego dozoru technicznego, którzy znajdują zatrudnienie w:
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodno- kanalizacyjnych,
 • stacjach uzdatniania wody,
 • pracowniach projektów i pomiarów geodezyjnych,
 • urzędach administracji terenowej,
 • budowie, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodnych,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • przedsiębiorstwach usług komunalnych,
 • lub prowadzić własną działalność gospodarczą
 
 
 
 
 
Technikum Agrobiznesu
Technik agrobiznesu - z poszerzeniem zagadnień o agroturystykę oraz prowadzenie pensjonatów i hoteli, możliwość nauki jazdy konnej !!!
Na terenie szkoły mamy konie
 
Jako przyszły TECHNIK AGROBIZNESU osiągniesz wiedzę z zakresu:
·         organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
·         prowadzenie rachunkowości w małych firmach agrobiznesu,
·         obsługi programu związanego z prowadzeniem rozliczania pensjonatów i hoteli,
·         stosowania przepisów formalno – prawnych przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
·         opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
·         organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
·         dobierania i stosowania użytkowych programów komputerowych, oraz naukę Business English lub Wirtschaftsdeutsch
 
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90%
 
ABSOLWENCI TECHNIKUM AGROBIZNESU MAJĄ SZEROKIE MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
• własne firmy,
• gospodarstwa agroturystyczne,
• prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu i gospodarstwach rolnych,
• giełdy rolno – spożywcze, giełdy towarowe, jednostki finansowe,
• działy marketingu i sprzedaży produktów rolnych,
• przedsiębiorstwa wytwarzające produkty rolnicze i spożywcze,
• dziedziczenie ziemi
 
Swój los powierz profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia !!!
Szkoła posiada internat oraz stołówkę Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!!
Współpraca ZST z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
Każdego roku coraz więcej absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu deklaruje chęć kształcenia na wyższej uczelni. Wielu maturzystów kontynuuje naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zależy nam na podniesieniu poziomu kształcenia i rozbudzeniu zainteresowań naukowych wśród uczniów Technikum Agrobiznesu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Propozycje działań w ramach współpracy:
1. udział uczniów Technikum Agrobiznesu w ogólnouczelnianych imprezach, takich jak np. „Noc naukowców”, Drzwi otwarte uczelni,
2. udział uczniów wykładach, konferencjach naukowych i innych zajęciach,
3. uczestniczenie najlepszych uczniów w pracach studenckich kół naukowych,
4. możliwość prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej i działań marketingowych przez pracowników Wydziału w naszej szkole.
Wydział Ekonomiczno – Społeczny UP i Zespół Szkół Technicznych wyznaczyli koordynatorów programu ściśle ze sobą współpracujących. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego jest to dr Benedykt Pepliński z Katedry Zarządzania i Prawa, a z Zespołu Szkół Technicznych – mgr Elżbieta Sroka nauczyciel przedsiębiorczości.
Przedmioty zawodowe:
 • produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • elementy ekonomii
 • elementy rachunkowości
 • wybrane zagadnienia prawne
 • technika biurowa i komputerowa
 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • ekonomika agrobiznesu
 • marketing w agrobiznesie
 • zarządzanie firmą
 • język obcy w agrobiznesie
 
Szkoła otoczona jest zielenią, posiada pięknie położone obiekty sportowe. Uczniowie mogą korzystać z internatu, stołówki i baru. Zajęcia prowadzimy na jedną zmianę
 
 
 
 
 
 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Technik mechanizacji rolnictwa ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych – patronat firmy Kuhn i Agromarket Jaryszki
 
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
Jako przyszły TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych osiągniesz wiedzę z zakresu :
·          Obsługi codziennej maszyn i urządzeń oraz zastosowania zasad konstrukcji maszyn, technologii maszyn oraz podstaw elektrotechniki,
·          stosowania przepisów ruchu drogowego – przygotowanie do prawa jazdy kat B i T, technika jazdy motorowerem oraz motocyklem ( zapewnienie rywalizacji na tym polu rywalizacji z innymi szkołami)
·          zzasad udzielania pierwszej pomocy,
·         posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych,
·          stosowania nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
·          diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
·         wykonania czynności regulacyjnych , obsługowych i konserwacyjnych sprzętu rolniczego,  
·          wykonywania prac sprzętem rolniczym,
·          wykonania szkiców rysunków urządzeń technicznych,
·          demontowania i montowania zespołów maszyn i urządzeń rolniczych,
·         wykrywania niedomagań sprzętu rolniczego oraz instalacji elektrycznej, 
·          motoryzacji – tuningi pojazdów
·          stosowania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, model absolwenta „złota rączka”
 
ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ PRACUJĄ NA WŁASNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NABYWAJĄC PRAWA DZIEDZICZENIA ZIEMI I KORZYSTAJĄC Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH ORAZ W:
 • Działach handlowych firm sprzedających sprzęt rolniczy
 • Serwisach naprawczych maszyn rolniczych
 • Firmach technicznej obsługi rolnictwa
 • Własnych przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych itp.
 
ZDOBYWANE PO SZKOLE UPRAWNIENIA:
  • prawo jazdy kategorii B i T
  • uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych, sieczkarń polowych, pras zbierających, ładowaczy hydraulicznych itd.
  • uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin
  • uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych firm John Deere, Deutz Fahr, Massey Ferguson, Fendt, Claas itp.
 
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – PONAD 90%
UCZNIOWIE SZKOŁY OBJĘCI SĄ PATRONATEM:
KUHN – MASZYNY ROLNICZE
AGROMARKET JARYSZKI
PATRONAT MEDIALNY AGROMECHANIKA
 
 Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
Jesteśmy jedyną szkołą techniczną w regionie wielkopolskim przygotowującym w tym zawodzie. Integracja europejska i środki unijne zwiększają zapotrzebowanie na absolwentów szkół o profilu techniczno – środowiskowym.
 
ABSOLWENCI SZKOŁY MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
• prowadzenie własnych gospodarstw rolnych w myśl przepisów Unii Europejskiej i korzystanie z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych,
• działy handlowe firm sprzedających sprzęt rolniczy,
• serwisy naprawcze maszyn rolniczych największych producentów sprzętu rolniczego,
• firmy technicznej obsługi rolnictwa,
• własne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe itp…
PO TEJ SZKOLE NIE MA BEZROBOTNYCH !!!
Przedmioty zawodowe:
 • technologia, mechanika
 • elektronika z automatyką
 • pojazdy
 • maszyny
 • eksploatacja maszyn
 • naprawa pojazdów
 • ekonomika
 • informatyka
 • organizacja działalności gospodarczej
 • praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych
Technik Mechanizacji Rolnictwa
- zajęcia w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt rolniczy,
- kursy i szkolenia specjalistyczne,
- wycieczki zawodowe do fabryk maszyn rolniczych we Francji i Włoszech,
- praktyki zawodowe w nowoczesnych serwisach oraz staże zagraniczne
 
 
 
 
 
 
Technikum Weterynarii ---NOWOŚĆ! ---
Technik weterynarii  Absolwent umie między innymi:
 • pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,
 • kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt;
 • wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
 
Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym
 
Jako przyszły TECHNIK WETERYNARII osiągniesz wiedzę z zakresu:
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
 • prowadzenia hodowli i chowu zwierząt oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań mięsa,
 • prowadzenia pojazdów w kat. B. i T.,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,
 
ABSOLWENCI TECHNIKUM WETERYNARII MAJĄ SZEROKIE MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 • w klinikach i lecznicach weterynaryjnych,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w schroniskach, hostelach i hotelach dla zwierząt,
 • w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • w firmach, zakładając własną działalność gospodarczą.
 
Powierz swój los profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia.
Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych.
Szkoła posiada internat oraz stołówkę. Zapraszamy młodzież z całej Wielkopolski i nie tylko !!!
 
 
 
 
 
 
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
---NOWOŚĆ! ---
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Absolwent umie między innymi: organizować i wykonywać montaż oraz kontrolę pracy urządzeń, naprawiać systemy do pozyskiwania energii odnawialnej wiatru, wody, słońca i ziemi. Zapozna się również z elementami budownictwa, energetyki i ekologii.
 
Zajęcia praktyczne prowadzone będą częściowo na Uniwersytecie Przyrodniczym
 
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.
 
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:    
 • podstawy energetyki
 • systemy energetyki odnawialnej 
 • dokumentacja techniczna 
 • technologia
 • eksploatacja
 • język angielski zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • zajęcia praktyczne
 
W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 
Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni, jednak preferowane na terenie Poznania to Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Poznańska.
 
ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie: 
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych,ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w serwisach w/w urządzeń,
 •  w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.
 
Odnawialne Źrodła Energii to perspektywa pracy. Według Ministra rolnictwa, absolwenta naszej szkoły pana Stanisława Kalemby, do 2035 może powstać nawet 200 tys. miejsc pracy czytaj więcej: Nawet 200 tys. miejsc pracy w energetyce odnawialnej
 
GIMNAZJALISTO!
 • Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.
 • W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności. 
 • Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi fachowcami w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej. Wykwalifikowane osoby mogą także prowadzić własną firmę usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.
 • Specjalista w tej dziedzinie może liczyć na wysokie zarobki i pewną pracę! W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku.